JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ

 

 

 

Ceny za právne služby poskytované advokátskou kanceláriou Práznovszky

 

Za poskytnutie právnych služieb patrí advokátovi

- odmena,

- náhrada hotových výdavkov a

- náhrada za stratu času.

 

Odmena advokáta

Pri poskytovaní právnych služieb klientom sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (zmluvná odmena).

Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinovať.

Hodinová odmena sa stanoví počtom hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena sa stanoví

a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena sa stanoví vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom

Tarifná odmena sa stanoví podľa dohodnutej tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vykonal.

 

Ak nedôjde k dohode o zmluvnej odmene, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene. V tomto prípade sa tarifná odmena stanoví podľa základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vykonal.

1) V občianskom konaní je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby

a) ak hodnotu veci alebo práva možno vyjadriť v peniazoch :

                        do 165,97 €        16,60 €

         165,97 € až 663,88 €        16,60 €

                                                 + 1,66 €  za každých aj začatých                               33,19 €

                                                                 prevyšujúcich sumu                             165,97 €

      663,88 € až 6 638,78 €        41,49 €

                                                 + 9,96 €  za každých aj začatých                             331,94 €

                                                                 prevyšujúcich sumu                             663,88 €

6 638,78 € až 33 193,92 €      220,74 €

                                               + 16,60 €  za každých aj začatých                             659,70 €

                                                                 prevyšujúcich sumu                          6 638,78 €

                 nad 33 193,92 €      486,29 €

                                                 + 6,64 €  za každých aj začatých                          3 319,39 €

                                                                 prevyšujúcich sumu                        33 193,92 €

b) ak hodnotu veci alebo práva nemožno vyjadriť v peniazoch alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je 61,92 €, ak vyhláška neustanovuje inak.

2) V trestnom konaní je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby 67 €, ak vyhláška neustanovuje inak.

3) V konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby 33,50 €, ak vyhláška neustanovuje inak.

 

Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času.

Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Pri použití osobného motorového vozidla na cestu z miesta sídla advokáta do miesta výkonu právnej služby a späť je výška náhrady cestovných výdavkov 0,30 € za jeden kilometer jazdy.

Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.