JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ

 

 

 

Právne služby advokátskej kancelárie Práznovszky

 

Advokátska kancelária Práznovszky poskytuje právne služby v rozsahu

- ochrana ohrozených alebo porušených práv klientov,

- zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej moci,

- spisovanie zmlúv a iných listín o právnych úkonoch a

- právne poradenstvo

 v týchto odvetviach práva:

 

Občianske právo

- ochrana osobnosti fyzických osôb, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy,

- ochrana právnických osôb pri neoprávnenom použití ich názvu a neoprávnenom zásahu do ich dobrej povesti,

- zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdmi pri uplatňovaní ich práva na ochranu osobnosti,

- ochrana práv veriteľov, ak ich dlžník ukrátil pri uspokojení ich vymáhateľnej pohľadávky odporovateľným právnym úkonom (prevodom majetku dlžníka na tretiu osobu),

- ochrana práv klientov  –  spotrebiteľov  porušených v dôsledku neprijateľných  podmienok v spotrebiteľských zmluvách,

- ochrana klientov – vlastníkov pred tým, kto neoprávnene zasahuje do ich vlastníckeho práva,

- zastupovanie klientov – vlastníkov pred súdmi v žalobách o vydanie veci a uznanie ich vlastníckeho práva,

- spisovanie právnych úkonov o nadobúdaní vlastníctva a v prípade potreby zastupovanie pred príslušným orgánom verejnej moci (napr. pred orgánom, ktorý vedie kataster nehnuteľností),

- spisovanie právnych úkonov o vyporiadaní spoluvlastníctva,

- zastupovanie pred súdmi v prípade nezhôd o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- zastupovanie pred súdmi pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- zastupovanie pred súdmi ohľadne práv k cudzím veciam (záložné právo, vecné bremená, zádržné právo),

- zastupovanie klientov v žalobách o náhradu škody,

- právna pomoc a zastupovanie pred súdmi v konaniach vydania bezdôvodného obohatenia,

- spisovanie závetov a zastupovanie v dedičských veciach,

- spisovanie dvoj- a viacstranných právnych úkonov (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva a pod.),

- právna pomoc pri zabezpečovaní záväzkov,

- zastupovanie pred súdmi v prípade porušenia práv vyplývajúcich zo zmlúv,

- spisovanie žalôb a návrhov na začatie konania, odvolaní, dovolaní a iných opravných prostriedkov a podaní na súd,

- zastupovanie v občianskom súdnom konaní, v ktorom súdy rozhodujú o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva,

- zastupovanie v občianskom súdnom konaní o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem,

- zastupovanie v konaniach o dedičstve,

- zastupovanie v konaní o umorení listín, o osobnom stave a spôsobilosti na právne úkony, v konaniach o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, opatrovníckych konaniach, konaniach o povolení uzavrieť manželstvo, o vyhlásenie za mŕtveho a iných nesporových konaniach,

- spisovanie žalôb proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov a zastupovanie pred súdom,

- spisovanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov a zastupovanie pred súdom,

- právna pomoc a zastupovanie v iných konania vo veci správneho súdnictva,

- spisovanie návrhov na súdny výkon rozhodnutia a vykonanie exekúcie a zastupovanie v týchto veciach,

- zastupovanie v konaniach o preskúmanie rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní.

 

Rodinné právo

Právna pomoc a zastupovanie v konaniach

- o neplatnosti manželstva,

- o povolenie uzavrieť manželstvo maloletému,

- v prípadoch, keď sa manželia nedohodnú o podstatných veciach,

- o vyhlásenie za mŕtveho,

- o rozvode manželstva a úprave rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva,

- o výkone rodičovských práv a povinností,

- o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov,

- priznaní rodičovských práv k maloletému dieťaťu,

- o ustanovení opatrovníka, kolízneho opatrovníka alebo majetkového opatrovníka maloletému dieťaťu,

- o vyúčtovaní týkajúceho sa správy majetku maloletého,

- o uložení výchovného opatrenia maloletému dieťaťu,

- o určení mena alebo priezviska maloletému dieťaťu súdom,

- o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej starostlivosti (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, ústavnej starostlivosti),

- o ustanovení poručníka maloletému dieťaťu,

- o určení vyživovacej povinnosti rodičov k maloletému dieťaťu, jej rozsahu  a výšky výživného,

- o určení vyživovacej povinnosti detí k rodičom a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi a rozvedenými manželmi,

- o určenie alebo zapretie otcovstva,

- o osvojenie,

 

Obchodné právo

Právna pomoc a zastupovanie v konaniach

- o ochranu pred neoprávneným používaním obchodného mena,

- v prípadoch porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo,

- o opravných prostriedkoch pri porušení majetkových záujmov zahraničných osôb podnikajúcich v Slovenskej republike,

- vo veciach obchodného registra vrátane

- - spisovania spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a stanov,

- v prípadoch porušenia alebo ohrozenia práv podnikateľov nekalou súťažou,

- vo veciach obchodných spoločností a družstiev, najmä založenia a vzniku spoločnosti, zrušenia a výmazu spoločnosti,

- o neplatnosť spoločnosti,

- o poverení akcionárov zvolať mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti,

- o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti,

- vo veciach sporov medzi akcionármi a akciovou spoločnosťou, resp. členom družstva a družstvom,

- vo veciach obchodných záväzkových vzťahov, najmä

- - o chýbajúcich častiach zmluvy,

- - o obsahu budúcej zmluvy,

- - o znížení neprimerane vysokej zmluvnej pokuta,

- - o určení času plnenia zmluvnej povinnosti,

- - o vyhlásení zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienku,

- - o náhrade škody,

- - o práve kupujúceho z vád tovaru alebo objednávateľa z vád diela,

- - o zvýšení ceny za dielo,

- - o neplatnosti konkurenčnej doložky obmedzujúcej obchodného zástupcu.

 

Trestné právo

- obhajoba obvineného na základe splnomocnenia alebo ustanovenia súdom vrátane

- - účasti na jednotlivých úkonoch trestného konania,

- - obstarávania dôkazov v prospech obvineného,

- - spisovania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov a iných podaní,

- obhajoba obvineného v prípravnom konaní, v konaní pred súdom, vo vykonávacom konaní, a v právnom styku s cudzinou,

- obhajoba obvineného v osobitných spôsoboch konania, to zn. v konaniach

- - o dohode o vine a treste,

- - proti mladistvému,

- - proti ušlému,

- - po zrušení rozhodnutia nálezom ústavného súdu,

- zastupovanie poškodeného pri uplatnení jeho nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom,

- zastupovanie zúčastnenej osoby.

 

Priestupkové právo

- obhajoba obvineného zo spáchania priestupku,

- zastupovanie poškodeného v konaní o priestupku,

- spisovanie a podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,

- zastupovanie v konaní o výkone rozhodnutia v správnom konaní.

 

Pracovné právo

Právna pomoc a zastupovanie

- v sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom pri porušení ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov,

- zamestnancov, ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo dobrých mravov,

- zamestnancov, ktorí sa domnievajú, že zamestnávateľ narúša jeho súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa,

- zamestnancov v konaní o zaviazaní zamestnávateľa upraviť pracovný posudok,

- zamestnancov alebo zamestnávateľov o neplatnosť skončenia pracovného pomeru,

- v sporoch o nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru,

- zamestnávateľov v prípadoch, ak od nich nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával aj po výpovedi alebo okamžitom skončení pracovného pomeru,

- zamestnávateľov alebo iné dotknuté osoby vo veci ochrany informácií,

 

Súdny výkon rozhodnutí a exekučné konanie

- zastupovanie oprávnených a povinných v súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní,

- spisovanie a podávanie návrhov a opravných prostriedkov,

- spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie, námietok proti exekúcii a iných podaní v exekučnom konaní,

- zastupovanie exekútorov v disciplinárnom konaní.

 

Správne právo

- pozemkové právo,

- reštitúcie, odškodnenie,

- katastrálne konanie.

 

Ľudské práva a základné slobody

- spisovanie sťažností na začatie konania a iných podaní v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

- zastupovanie fyzických osôb alebo právnických osôb v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy,

- zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy.

 

Práva priznané Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd

- spisovanie a podávanie sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v prípadoch, keď klient – fyzická osoba, mimovládna organizácia alebo skupina osôb (ďalej jen „sťažovateľ“) sa považujú za poškodených v dôsledku porušenia práv priznaných dohovorom alebo jeho protokolmi jednou zo strany Slovenskej republiky,

- zastupovanie sťažovateľov pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.