Vážený návštevník!

Srdečne Vás vítame na stránke advokátskej kancelárie Práznovszky.

Naša kancelária poskytuje právne služby a  pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a  chrániť ostatné práva a  záujmy fyzických osôb a  právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a  s  inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii.

V rámci našej činnosti poskytujeme právne rady a zabezpečujeme

- zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,

- obhajobu v trestnom konaní,

- zastupovanie poškodených v trestnom konaní,

- spisovanie listín o právnych úkonoch,

- spracúvanie právnych rozborov,

- správu majetku klientov

- a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Radi Vás osobne privítame v našej kancelárii, aby sme Vám poskytli odbornú pomoc pri uplatňovaní Vašich práv.

S úctou

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

advokát